Chessex: Polyhedral Mini 7 Piece Set – Borealis Icicle / Light Blue

$7.99

  • Polyhedral Mini 7 Piece Dice Set
  • Borealis icicle with light blue pips
  • Chessex

More Chessex mini Polyhedral dice sets

1 in stock