Electropolis

$47.70

  • 2-4 players
  • Ages 12+
  • 50-70+ minute playing time
  • Homosapiens Lab
  • Chang Yu Di, Ku Chun Wei, Wang Liang

More information BoardGameGeek

2 in stock